REACH – předběžná registrace

Výrobci a dovozci musejí předběžně registrovat látky, které již na trhu EU existují (tzv. zavedené látky), pokud chtějí využít dočasná opatření, která jim umožní registrovat látku až v pozdější fázi. Předběžná registrace také žadatelům o registraci umožňuje, aby mezi sebou sdíleli informace a vyhnuli se provádění nadbytečných zkoušek. Období předběžné registrace je vymezeno od 1. června 2008 do 1. prosince 2008.

Po vstupu nařízení REACH v platnost je možno vyrábět a dovážet látky v množství 1 tuny za rok a větším, pouze pokud je látka registrována. Pro zavedené látky však byla učiněna přechodná opatření. Aby mohl výrobce nebo dovozce využít přechodné opatření, musí svou látku předběžně zaregistrovat od 1. června 2008 do 1. prosince 2008.

Předběžná registrace umožňuje společnostem, aby pokračovaly ve výrobě nebo dovozu svých zavedených látek několik let, dokud nebude dosaženo lhůty pro registraci.

Cílem předběžné registrace je umožnit sdílení údajů mezi žadateli o registraci tam, kde je to možné, aby se omezil počet zbytečných zkoušek, především na obratlovcích, a aby se snížily náklady průmyslu.

Seznam všech předběžně registrovaných látek bude zveřejněn na internetových stránkách agentury do 1. ledna 2009. Tento seznam umožní identifikovat možné žadatele o registraci stejné látky pro účely sdílení údajů.

Pro předběžnou registraci musejí potenciální žadatelé o registraci předložit agentuře pouze základní informace o vyráběné nebo dovážené látce. Tyto informace musejí obsahovat název žadatele o registraci a jeho kontaktní údaje, název látky, předpokládanou lhůtu registrace a hmotnostní rozmezí, v němž žadatel látku vyrábí nebo dováží.

Pokud výrobce nebo dovozce zavedenou látku předběžně nezaregistruje, bude ji muset zaregistrovat, než bude moci pokračovat v její výrobě nebo dovozu.

Registrace

Nařízení REACH po výrobcích a dovozcích chemických látek (≥1 tuna ročně) vyžaduje, aby získali informace o fyzikálně-chemických, zdravotních a environmentálních vlastnostech svých látek a využili je ke stanovení toho, jak lze tyto látky používat bezpečně. Každý výrobce a dovozce musí agentuře předložit registrační dokumentaci dokládající údaje a jejich posouzení.

Výrobci a dovozci látek mají všeobecnou povinnost předkládat agentuře registraci každé látky vyrobené nebo dovezené v množství 1 tuny nebo větším za rok na společnost (právní subjekt).

Tato povinnost se týká látek samotných i obsažených v přípravcích. Na látky v předmětech (např. výrobky jako automobily, textil, elektronické čipy) se vztahuje zvláštní systém registrace. Některé látky jsou však od registrace podle nařízení REACH osvobozeny (viz zahrnuté chemické látky).

Nezaregistrování látky má za následek, že se látka nesmí vyrábět nebo dovážet.

Časový rozvrh registrace

Zavedené látky (látky, které jsou na trh EU uváděny již dlouho) a nezavedené látky mají rozdílný časový rozvrh registrace podle nařízení REACH.

Látky, které ještě nebyly na trh EU uvedeny (nezavedené látky), a zavedené látky, které nebyly předběžně registrovány, je před jejich výrobou, uvedením na trh nebo použitím nutno zaregistrovat.

Pro zavedené látky, které se vyrábějí nebo dovážejí v množství 1 tuny nebo větším ročně a které byly předběžně registrovány, se ustanovení o registraci provedou postupně, aby se přechod k nařízení REACH usnadnil. Látky vyráběné nebo dovážené v množství 1 000 tun ročně nebo vyšším, stejně jaklo látky karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci kategorie 1 a 2 (CMR kat 1 a 2) vyráběné nebo dovážené v množství 1 tuna ročně nebo vyšším, nebo látky klasifikované jako nebezpečné pro vodní prostředí s větami R50/53 a vyráběné nebo dovážené v množství 100 tun za rok nebo větším se musejí registrovat do 1. prosince 2010, zatímco látky vyráběné nebo dovážené v nižším množství se musejí registrovat do 1. června 2013 (při 100-1 000 tunách ročně) nebo do 1. června 2018 (při 1-100 tunách ročně).

Obdobné povinnosti byly pro některé látky, např. pro látky oznámené podle starších právních předpisů pro nové chemické látky, zavedeny již před nařízením REACH. Tyto látky se již považují za registrované podle nařízení REACH. Tyto registrace však bude nutno ve vhodných případech aktualizovat, jestliže nastanou nové okolnosti, např. pokud se výroba nebo dovoz zvýší a přesáhne hranici vyššího hmotnostního rozmezí nebo pokud jsou k dispozici nové informace.

 

Převzato z chemportal.cz