Klasifikace látek

KLASIFIKACE LÁTEK (DANCE 2009)
Kód Text
E Výbušný
R1 Výbušný v suchém stavu
R4 Vytváří vysoce výbušné kovové sloučeniny
R5 Zahřívání může způsobit výbuch
R6 Výbušný za přístupu i bez přístupu vzduchu
R16 Výbušný při smíchání s oxidačními látkami
R19 Může vytvářet výbušné peroxidy
R44 Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu
F+ Extrémně hořlavý
F Vysoce hořlavý
R10 Hořlavý
R7 Může způsobit požár
O Oxidující
R14 Prudce reaguje s vodou
Karc.kat.1 Karcinogenní kategorie 1
Karc.kat.2 Karcinogenní kategorie 2
Karc.kat.3 Karcinogenní kategorie 3
Mut.kat.1 Mutagenní kategorie 1
Mut.kat.2 Mutagenní kategorie 2
Mut.kat.3 Mutagenní kategorie 3
Repr.kat.1 Toxická pro reprodukci kategorie 1
Repr.kat.2 Toxická pro reprodukci kategorie 2
Repr.kat.3 Toxická pro reprodukci kategorie 3
R64 Může poškodit kojené dítě
T+ Vysoce toxický
T Toxický
R29 Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou
R31 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami
R32 Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami
R33 Nebezpečí kumulativních účinků
Xn; Repr. kat.3 Xn; Repr. kat.3
Xn Zdraví škodlivý
C Žíravý
Xi Dráždivý
R42 Může vyvolat senzibilizaci při vdechování
R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží
R42/43 Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží
N Nebezpečný pro životní prostředí
R52-53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
R52 Škodlivý pro vodní organismy
R59 Nebezpečný pro ozonovou vrstvu
R66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže
R67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě
R50 Vysoce toxický pro vodní organismy
R51 Toxický pro vodní organismy
R53 Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
R41 R41
R14/15 R14/15
R17 R17
R21/22 R21/22
R34 R34

převzato: chemportal.cz