Co je to REACH

Informace o REACH

Co je to REACH?

REACH je nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). Vstoupilo v platnost dne 1. června 2007 a jeho cílem je zracionalizovat a vylepšit starý právní rámec Evropské unie (EU) pro chemické látky. REACH klade na průmysl větší odpovědnost za kontrolu rizik, která mohou chemické látky představovat pro zdraví a životní prostředí.

V zásadě se REACH vztahuje na všechny chemické látky: nejen na chemické látky využívané v průmyslových procesech, ale i v našem každodenním životě, například na čisticí prostředky, nátěrové hmoty i na předměty, jako jsou oděvy, nábytek a elektrospotřebiče.

Cíle

Cílem REACH je:

  • Zlepšit ochranu lidského zdraví a životního prostředí před riziky, která mohou chemické látky představovat
  • Posílit konkurenceschopnost chemického průmyslu EU, které je klíčovým odvětvím hospodářství EU
  • Podpořit alternativní metody hodnocení nebezpečnosti chemických látek
  • Zajistit volný oběh chemických látek na vnitřním trhu Evropské unie